Algemene Voorwaarden

Mr. Eva DE VUYST

Op alle overeenkomsten met het kantoor, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing :

 

  1. Advocatenkantoor FLANDERIUS oefent de praktijk van advocaat uit.
  2. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat terzake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van haar leden is gedekt.
  3. Het kantoor is gerechtigd om bij de uitvoering van haar opdracht derden in te schakelen, voor zover de dienstverlening dit vereist. Voor eventuele tekortkomingen van derden is het kantoor niet aansprakelijk.
  4. De aan het kantoor verschuldigde onkosten en erelonen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum te worden betaald. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest genereren ten belope van 10 % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele betaling. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. Daarnaast zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
  5. Door niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar (dit zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsfaciliteiten).
  6. Bij gebrek aan tijdige betaling van de vorderingsstaat, zal het kantoor niet meer verplicht zijn om verdere diensten te leveren en is zij gerechtigd om haar prestaties op te schorten of de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.
  7. Enkel het Vredegerecht van het kanton Zelzate dan wel de rechtbanken van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.
  8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.
  9. De cliënt heeft de mogelijkheid om zijn origineel dossier op te halen, na afspraak, op kantoor. De niet-afgehaalde dossiers worden na 5 jaar automatisch en zonder verdere verwittiging vernietigd.
  10. Overeenkomstig artikel 2276 bis van het Burgerlijk Wetboek is het kantoor 5 jaar na beëindiging van haar taak ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en is zij niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken